زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی - أفغانستان - كتالوج العالم الناطق بالعربية

زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی

  • 2021-12-31تاريخ التحصيل
  • 2022-02-15محدث
زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی
  • عنوان موقع ويب:www.zoomit.ir
  • خادم IP:185.141.212.100
  • وصف الموقع:زومیت مرجع اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی‌ تخصصی محصولات الکترونیک، ویدیو و مشخصات فنی و مقایسه موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر و خودرو

اسم النطاق:www.zoomit.irتقييم

حول500~20000

اسم النطاق:www.zoomit.irتدفق

382

اسم النطاق:www.zoomit.irجيد أو سيء

تغطي الغيوم نصف القمر. مئات العواصف الخفية الحظ السعيد يجلب الحظ السيئ

موقع الكتروني:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیالأوزان

6

موقع الكتروني:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیIP

185.141.212.100

موقع الكتروني:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیالمحتوى

زومیت|اخبارفناوری،آموزش،راهنمایخریدوبررسی{"@context":"schema.org","@type":"NewsMediaOrganization","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"","logo":"/zoomit_logo.png","sameAs":["twitter.com/thezoomit","/thezoomit/","/user/ZoomitChannel","/company/zoomit/","fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA","t.me/thezoomit"]}{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}زومیتموضوعاتداغقیمتگوشیساختاپلآیدیقیمتگوشیسامسونگآیفون14بهترینگوشیآیفوندارکوبچیستدربارهزومیتتبلیغاتدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱هکرهاقفلنرم‌افزارپلیاستیشن5راشکستندورویآنبازینصبکردنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱لینوکسکرنل6باپشتیبانیازپردازنده‌هایرپتورلیکومعماریچینیLoongArchمعرفیشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱احتمالحذففیسIDدرآیفونSEجدید؛اپلآیفونیباحفرهدایره‌ایدرنمایشگرتولیدمی‌کند؟دوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱سرنخ‌هایتازهازدفنملکهافسانه‌ایمصرباستاندرنزدیکیمقبرهتوتعنخ‌آموندوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱تلویزیون۶۵اینچیگیمینگهواویباپنل۱۲۰هرتز4KودرگاهHDMI2.1رونماییشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱یوتیوبتماشایویدئوباوضوح4Kرابرایکاربرانعادیغیرممکنکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱بهترینسریالهایخارجی|ازسوپرانوهاتابریکینگبددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱اپل:داینامیکآیلندآیفون۱۴پروبزرگ‌ترینتغییرiOSدرپنجسالاخیراستدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱تراشهM2Extremeاحتمالاًازپردازندهمرکزی۴۸هسته‌ایو۳۸۴گیگابایترمبهرهخواهدبرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱شیائومیاحتمالاردمینوت12پروپلاسراباشارژسریع۲۱۰واتتولیدمی‌کنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱گلکسیA04sبانمایشگر۹۰هرتزیودوربیناصلی۵۰مگاپیکسلیبرایبازارهندمعرفیشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱گوگلترنسلیتبه‌دلیلاستقبالکم،درچینازدسترسخارجشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱همیارزبان؛پلتفرمبرگزارکنندهکلاسآنلاینزبانانگلیسیدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱شایدگلکسیA54بادوربیناصلیضعیف‌تریازمدلقبلیاینگوشیعرضهشوددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱زندگیدردورانقرنطیهکروناچگونهبرداشتافرادازمفهومزمانراتغییرداددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱مشخصاتسریپیکسل۷گوگلفاششد؛سرعتشارژاحتمالاًافزایشنخواهدیافتدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱نمایندهمجلس:فیلترینگاینستاگرامباعثرونقبازارفروشVPN‌شدهاستدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱MSIازکامپیوترهایرومیزیجدیدخودباتراشه‌هاینسلسیزدهماینتلوگرافیکRTX40انویدیارونماییکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱دیجیکالا،۷کتابباروایت‌هایتأثیرگذارکهبایدخوانددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱هوشمصنوعیجدیدمتامی‌تواندمتنرابهویدیوتبدیلکنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱وان‌پلاسNordWatchباصفحهنمایشAMOLEDوعمرباتری۳۰روزهمعرفیشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱تماستلفنیاسکایپ،برایکاربرانایرانیرایگانشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱تمامآنچهازSurfaceLaptopGo3انتظارداریم؛تاریخعرضه،قیمتوعملکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱پوستالکترونیکی،فناوریجدیدسامسونگبرایافزایشغوطه‌وریدرواقعیتمجازیدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱انتشاررندرهایگلکسیA14طراحیگوشیهوشمندبعدیسامسونگرافاشکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱اولینهواپیمایمسافربریتمامبرقیجهاننخستینپروازخودراانجامداددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱برایاولینبارازسال۲۰۱۸،حجمتولیدتراشهدرکرهجنوبیکاهشیافتدوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱گرافیک‌هایA770وA750اینتلباقدرتپردازشیقابلانتظاردرگیک‌بنچظاهرشدنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱فتوشاپالمنتسوپریمیرالمنتس۲۰۲۳معرفیشدند؛بهتریننرم‌افزارهایویرایشعکسوویدیوبرایافرادتازه‌کاردوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱بررسی‌هایاولیهIntelXeSSازعملکردنامطلوباینفناوریدربرابرDLSSحکایتدارنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱انویدیاخیالگیمرهاراازبابتمصرفانرژیگرافیک‌هایسریRTX4000راحتکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱رویدادپاییزه‌گوگلومعرفیدستگاه‌هایپیکسلجدید؛چهمحصولاتیمعرفیمی‌شوند؟دوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱اپلدرآیندهنزدیکازحسگرتاچآی‌دیدرآیفوناستفادهنخواهدکرددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱توییتر:‌حتیکارشناسانموردتأییدایلانماسکنیزادعاهایاودربارهتعدادبات‌هاراقبولندارنددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱گرافیکRTX4090انویدیادرگیک‌بنچ۶۰درصدقوی‌ترازRTX3090Tiظاهرشددوشنبه۱۱مهر۱۴۰۱نتیجهدیدنیتصویربرداریازگل‌هاوگیاهانبااشعهایکسیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱چقدرطولمی‌کشدتاوزنبدنکاهشپیداکند؟یکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱گوگلبه‌دنبالبازتعریفجست‌وجودراینترنتاستیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱آموزشنصببرنامهدرآیفونازاپاستوریکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱راهنمایورودبهتلگرامبدوننیازبهشمارهودریافتکدتأییداز‌طریقپیامکیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱داکتاسپلیتکاستیگریومزایایآنیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱لنوواحتمالاًاولینکرومبوکگیمینگجهانرامعرفیخواهدکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱ناساپرتابمأموریتآرتمیس1رابهاواخرآبانموکولکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱توقفپروژهاستادیا،علاوه‌برگیمرها،توسعه‌دهندگانرانیزشوکهکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱تماشاکنید:یکرباتدوپارکوردجدیدیدردو۱۰۰مترثبتکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱فیلترینگفاصلهپدرومادرهارابابچه‌هایراهدورشانبیشترکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱دوربینتله‌فوتوگلکسیS23اولترااحتمالاًازفناوریلرزش‌گیرسنسورشیفتپشتیبانیخواهدکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱گوگلباانتشارویدئوییجدیدطراحیپیکسل۷پرورابه‌نمایشگذاشتیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱گامبزرگبعدیاپلدرساختخودرو؛سازماندهیدوباره‌یتیمپروژه‌تایتانیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱ایربادلیبرتی4انکرباتوانایینظارتبرضربانقلبوسطحاکسیژنخونرونماییشدیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱مایکروسافتمیان‌برTaskManerرابهنواروظیفهویندوز11بازمی‌گرداندیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱افشایپیام‌هایایلانماسکوجکدورسی؛ازهیجانبرایتصاحبتوییترتاحملهبهمدیرعاملاینشبکهاجتماعییکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱گوگلسرویساینترنتباسرعتدانلود۲۰گیگابیت‌برثانیهرادرآمریکاآزمایشکردیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱بازرسانکرهجنوبیبهمقراصلیاپلدراینکشوریورشبردندیکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱دیپفیکدرصنعتفیلم‌سازی؛بروسویلیسبازیگرفیلم‌هایجانسخت171;چهره‌اشرافروخت187;یکشنبه۱۰مهر۱۴۰۱اصیلوپرشکوه؛زیباییمنحصربه‌فردنژادهایمتفاوتاسب‌×وروداعضاءعضویتمحصولاتزومیتتبلیغاتدربارهماتماسبامااستخدامفناوریموبایلتبلتلپتاپگجتپوشیدنیهادوربینسیستمعاملاینترنتوشبکهاخبارفناوریایرانسختافزارکامپیوتررومیزیپردازندهمادربردحافظهپردازندهگرافیکیحافظهذخیره‌سازیمانیتورچاپگر،اسکنرلوازمجانبیصوتیتصویریتلویزیونسیستم‌هایصوتیویدیوپروژکتورآموزشتلفنهوشمند/تبلتآموزشکامپیوترصوتیوتصویریآموزشعکاسیبازاریابیاینترنتیلوازمخانگیهدفونامنیتمعرفیوبسایتگزارشمالیرپورتاژآگهیگزارشزومیتنرم‌افزارواپلیکیشنایران;بررسیبررسیموبایلبررسیلپتاپبررسیپوشیدنیهابررسیتبلتبررسیتلویزیونبررسیاسپیکربررسیویدیوییهمه‌یبررسی‌هاویدیوبررسیویدیویینگاهنزدیکزوم‌کستویدیوخودروجعبه‌گشاییگزارشویدیوییراهنمایخریدعلمینجومپزشکیوسلامتعلومپایهومهندسیانرژیومحیطزیستزومپلاسشاترپازلمعماریگوناگونبازیورود|عضویتتاییدورود|عضویتvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::سامسونگ::QLED::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<div><ahref="display.netbina.com/click/62c12b5ac2a96"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B1-SamsungBahman"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-neo-qled-8k-970x250.gif"alt="1587;1575;1605;1587;1608;1606;1711;1576;1606;1585;+1578;1576;1604;1740;1594;"style="float:right;"/></a></div>13;10;</div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"بنر::سامسونگ::B1::ZFold4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="display.netbina.com/click/6326b46e42b78"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-SamsungZFold4"src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/galaxy-z-fold-4-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1604;1705;1587;1740;1586;1583;1601;1608;1604;1583;1780;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":774},{"title":"بنر::کلاسینو::هدرصفحهاصلی:B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="landing.classino.com/classino_landing/?utm_source=/&amp;utm_medium=banner-fix&amp;utm_campaign=awareness"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-Classino"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-classino-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1705;1604;1575;1587;1740;1606;1608;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":807},{"title":"بنر::کلاسینو::هدرصفحهاصلی::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="landing.classino.com/classino_landing/?utm_source=/&amp;utm_medium=banner-fix&amp;utm_campaign=awareness"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B1-Classino"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/banner-classino-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1705;1604;1575;1587;1740;1606;1608;"/></a></div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":808}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);رویدادپاییزه‌گوگلومعرفیدستگاه‌هایپیکسلجدید؛چهمحصولاتیمعرفیمی‌شوند؟رباتانسان‌نمایتسلابه‌نمایش‌درآمد؛اپتیموساحتمالازیر۲۰هزاردلارقیمتخواهدداشتانجمنتجارتالکترونیکتهران:فیلترینگاینستاگراممعاشیکمیلیوننفررابهخطرانداختهاستآموزشنصببرنامهدرآیفونازاپاستورتمامآنچهازSurfaceLaptopGo3انتظارداریم؛تاریخعرضه،قیمتوعملکردvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lnd.fownix.com/a6pro/?utm_source=Display&amp;utm_medium=Display-banner&amp;utm_campaign=Zoomit&amp;utm_content=Arrizo6pro_sales_start"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/zoomit-300x250.gif"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366},{"title":"بنر:ماتریس:b2::استوریج","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/pe-2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-kioxa3ple-300x250.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر::ماتریس::b2::مانیتور","body":"<!--noEditor-->13;10;13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/monitor/modern-md241p"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B2-MatrisMonitor"src="cdn01.zoomit.ir/2022/10/msi-monitor-banner-300-1.gif"alt="1605;1575;1740;1606;1578;1608;1585;1740;1605;1575;1578;1585;1740;1587;MSI"/></a>13;10;</div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پیشنهادسردبیرتماشاکنید:یکرباتدوپارکوردجدیدیدردو۱۰۰مترثبتکردبازرسانکرهجنوبیبهمقراصلیاپلدراینکشوریورشبردندگوگلباانتشارویدئوییجدیدطراحیپیکسل۷پرورابه‌نمایشگذاشتگوگلسرویساینترنتباسرعتدانلود۲۰گیگابیت‌برثانیهرادرآمریکاآزمایشکرددیپفیکدرصنعتفیلم‌سازی؛بروسویلیسبازیگرفیلم‌هایجانسخت171;چهره‌اشرافروخت187;varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/1585;1575;1607;1705;1575;1585;1575;1606;-1575;1576;1585;1740;/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=security"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-300.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-250.gif"/></picture><picture><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="packe.rightel.ir/ExtraPackeSales/ProductListToSales/ShowProduct?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=internet&amp;utm_campaign=economicalinternet&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="B4-Rightel"id="B4-Rightel"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776},{"title":"بنر::موبوگیفت::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"id="B4-MoboGift"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":813}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پربازدیدترینمطالبآموزشنصببرنامهدرآیفونازاپاستورناسافضاپیمایدارترابهسیارکدیمورفوسکوبیدوجهانپخشزندهآنراتماشاکردطرحصیانت؛تصویبلازمنبود،اجراشد171;گربه‌هایبه‌همچسبیده187;برنده‌یمسابقهکمدیعکاسیازحیواناتخانگی۲۰۲۲حدسوگمانفیلترینگدائمیاینستاگراموواتس‌اپشدتگرفتدرپشتصحنهعکس‌هاییکهدراینستاگراممی‌بینیم،چهمی‌گذرد؟راهنمایورودبهتلگرامبدوننیازبهشمارهودریافتکدتأییداز‌طریقپیامکآیفون۱۴پروازنگاهDXOMarkدومیندوربینبرتررادربینتمامگوشی‌هایهوشمندداردبرخوردفضاپیمایدارتناساباسیارکدیمورفوسازنگاهتلسکوپ‌هایزمینیآیفون۱۵اولترادررنگطلاییبادوربینچهارگانه،نمایشگر۱۸۰هرتزوشارژدهیدوروزهبه‌نمایشگذاشتهشدمطالبجدیدبازیهکرهاقفلنرم‌افزارپلیاستیشن5راشکستندورویآنبازینصبکردندمبیناحمدی|۲۳:۵۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|+دیدگاههکرهامی‌گویندباشکستنقفلنرم‌افزار(جیلبریک)پلیاستیشن5موفقشده‌اندرویاینکنسولبازینصبکنند؛امافعلاًامکاناجرایبازی‌هاوجودندارد.سیستم‌هایصوتیلینوکسکرنل6باپشتیبانیازپردازنده‌هایرپتورلیکومعماریچینیLoongArchمعرفیشدمبیناحمدی|۲۳:۲۵۱۴۰۱/۰۷/۱۱|1دیدگاهلینوکسکرنل۶باوعده‌یپشتیبانیکاملازمعماریچینیLoongArchمعرفیشد.ایننسخهتغییراتچندانزیادیتجربهنکردهاست.موبایلاحتمالحذففیسIDدرآیفونSEجدید؛اپلآیفونیباحفرهدایره‌ایدرنمایشگرتولیدمی‌کند؟مبیناحمدی|۲۳:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|3دیدگاهافشاگریچینیمی‌گویدآیفونSEنسلچهارمبدونفیسIDتولیدودرلبه‌یکناریبهحسگراثرانگشتمجهزمی‌شود.ممکناستاینگوشیاولینآیفونباحفره‌ایدایره‌ایدربالاینمایشگرباشد.علومپایهومهندسیسرنخ‌هایتازهازدفنملکهافسانه‌ایمصرباستاندرنزدیکیمقبرهتوتعنخ‌آمونفریدکریمی|۲۲:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|+دیدگاهباوجودآنکهدقیقاًیکصدسالاززمانکشفمقبره‌یتوتعنخ‌آمونمی‌گذرد،اینگورباستانیشگفت‌انگیزهمچناناسرارپنهانبسیاریدارد.تلویزیونتلویزیون۶۵اینچیگیمینگهواویباپنل۱۲۰هرتز4KودرگاهHDMI2.1رونماییشدمبیناحمدی|۲۲:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|4دیدگاههواویتلویزیونی۶۵اینچیجدیدخودراباتمرکزبرقابلیت‌هایگیمینگمعرفیکرد.ایندستگاهبازی‌هایویدئوییراباوضوح4Kونرخنوسازی۱۲۰هرتزاجرامی‌کند.اینترنتوشبکهیوتیوبتماشایویدئوباوضوح4Kرابرایکاربرانعادیغیرممکنکردمبیناحمدی|۲۱:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|17دیدگاهبراساساسکرین‌شات‌هایفاش‌شده،یوتیوبدرآزمایشیمحدودتماشایویدئوباوضوح4KرامشروطبهداشتناشتراکYouTubePremiumکردهاستکهماهانه۱۱٫۹۹دلارقیمتدارد.زومجیبهترینسریالهایخارجی|ازسوپرانوهاتابریکینگبدتیمزومجی|۲۱:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|+دیدگاهمادراینمقاله۶۰موردازبهترینسریالهایخارجیرابهشمامعرفیخواهیمکرد؛ازسریالهایجدیدگرفتهتاشاهکارهایگانگستریوعاشقانهتاریخ.موبایلاپل:داینامیکآیلندآیفون۱۴پروبزرگ‌ترینتغییرiOSدرپنجسالاخیراستمبیناحمدی|۲۰:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|26دیدگاهدونفرازمدیرانسرشناساپلدرمصاحبه‌ایجدیدبهداینامیکآیلند(حفره‌یکپسولی)آیفون۱۴پرواشارهکرده‌اند.ازنگاهاپل،اینحفرهمهم‌ترینتغییرآیفوندرپنجسالاخیراست.پردازندهتراشهM2Extremeاحتمالاًازپردازندهمرکزی۴۸هسته‌ایو۳۸۴گیگابایترمبهرهخواهدبردمجتبیبوالحسنی|۲۰:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|19دیدگاهطبقگزارشیجدیداحتمالداردسیستم-روی-چیپ(SoC)پرچم‌دارآینده‌یاپلموسومبهM2Extremeازپردازنده‌یمرکزی۴۸هسته‌ایوگرافیک۱۶۰هسته‌ایورم۳۸۴گیگابایتیبهرهببرد.موبایلشیائومیاحتمالاردمینوت12پروپلاسراباشارژسریع۲۱۰واتتولیدمی‌کندمبیناحمدی|۱۹:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|35دیدگاهاسنادثبت‌شدهدرچینبه‌طورغیرمستقیمنشانمی‌دهندشیائومیرویگوشیردمینوت۱۲پروپلاسبافناوریشارژفوقسریع۲۱۰واتکارمی‌کند.موبایلگلکسیA04sبانمایشگر۹۰هرتزیودوربیناصلی۵۰مگاپیکسلیبرایبازارهندمعرفیشدمجتبیبوالحسنی|۱۹:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|27دیدگاهسامسونگجدیدترینگوشیمقرون‌به‌صرفه‌یخودموسومبهگلکسیA04sرابادوربیناصلی۵۰مگاپیکسلیوتراشه‌یاگزینوس۸۵۰برایبازارهندمعرفیکرد.اینترنتوشبکهگوگلترنسلیتبه‌دلیلاستقبالکم،درچینازدسترسخارجشدمبیناحمدی|۱۸:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|7دیدگاهگوگلدربیانیه‌ایمطبوعاتیازتعطیلیسرویسگوگلترنسلیتدرچینخبردادهاست.اهالیمانتین‌ویودلیلتعطیلیترنسلیترااستقبالاندکچینی‌هاازاینسرویساعلامکرده‌اند.رپورتاژآگهیهمیارزبان؛پلتفرمبرگزارکنندهکلاسآنلاینزبانانگلیسیبخشتبلیغات|۱۸:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|+دیدگاهاگرتا‌به‌حالبارهادرکلاس‌هایمختلفشرکتکرده‌اید؛اماهنوز‌همدرزبانانگلیسیضعفدارید،بایدبه‌دنبالراهیجدیدبراییادگیریاینزبانبین‌المللیباشید.موبایلشایدگلکسیA54بادوربیناصلیضعیف‌تریازمدلقبلیاینگوشیعرضهشودمجتبیبوالحسنی|۱۷:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|29دیدگاهبراساسگزارشیجدید،احتمالدارددوربینگلکسیA54حداقلازنظرتعدادمگاپیکسل‌ازنسلقبلیاینگوشیهوشمندضعیف‌ترباشد.پزشکیوسلامتزندگیدردورانقرنطیهکروناچگونهبرداشتافرادازمفهومزمانراتغییردادبابکقهرمانی|۱۷:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|+دیدگاهدرکبسیاریازمردمازمفهومزماندرطولهمه‌گیریکرونادگرگونشد.برخیافرادازگذرسریع‌ترزمانوبرخیروایت‌هاازاحساسکندترسپریشدنزماندرروزهایقرنطیهخبرمی‌دهند.موبایلمشخصاتسریپیکسل۷گوگلفاششد؛سرعتشارژاحتمالاًافزایشنخواهدیافتمجتبیبوالحسنی|۱۶:۱۵۱۴۰۱/۰۷/۱۱|16دیدگاهفاش‌شدنمشخصاتکاملسریپیکسل۷گوگلنشانمی‌دهداینمحصولاتاحتمالاًازسرعتشارژمشابهنسلقبلبهرهخواهندبردفناوریایراننمایندهمجلس:فیلترینگاینستاگرامباعثرونقبازارفروشVPN‌شدهاستفاطمهمحمدی|۱۶:۰۸۱۴۰۱/۰۷/۱۱|28دیدگاهغلامرضانوریقزلجهنمایندهمجلسگفتفیلترشدنپلتفرم‌هاییچوناینستاگرامجزاینکهبازاررابرایفروشفیلترشکن‌هاوVPNهابازکند،کارینمی‌کند.کامپیوتررومیزیMSIازکامپیوترهایرومیزیجدیدخودباتراشه‌هاینسلسیزدهماینتلوگرافیکRTX40انویدیارونماییکردمجتبیبوالحسنی|۱۵:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|3دیدگاهشرکتMSIمدل‌هایارتقایافته‌یرایانه‌هایرومیزیخودراباتراشه‌هاینسلسیزدهمسریCoreاینتلوهمچنینگرافیک‌هایسریRTX40انویدیادرکنارمحصولاتسخت‌افزاریجدیدرسماًرونماییکرد.رپورتاژآگهیدیجیکالا،۷کتابباروایت‌هایتأثیرگذارکهبایدخواندبخشتبلیغات|۱۵:۰۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|5دیدگاهکتاب‌هاچیزیشبیهبهزندگینزیستهوآرزوهایماهستند.همه‌یمایک‌باربهدنیامی‌آییمویکبارفرصتزندگیداریماماکتاب‌هافرصتبارهازندگی‌کردندرغالبافرادمختلفرابهمامی‌بخشند.فناوریهوشمصنوعیجدیدمتامی‌تواندمتنرابهویدیوتبدیلکندمجتبیبوالحسنی|۱۴:۳۰۱۴۰۱/۰۷/۱۱|3دیدگاهمتاهوشمصنوعیجدیدیتوسعهدادهاستکهعملکردیشبیهبهDALL-Eداردبااینتفاوتکهورودیمتنیرابهویدئوتبدیلمی‌کند.صفحه۱از۵۷۵۷۱۲۳۴۵varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر::اوامپیفینکس::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="app.ompfinex.com/fa/user/sign-up?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=exchange_intro"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-OMPPhoenix"src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/banner-ompfinex.gif"alt="1576;1575;1585;1576;1575;1578;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":798},{"title":"بنر::تسکو::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="az6.ir/9GTmP"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-TSCO"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/tsco-mordad1401-300-250.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":806},{"title":"بنر::بیمهسامان::‌B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/electronic-equipment-insurance?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=main-banner&amp;utm_campaign=mobile"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-BimeSaman"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/bimeh-saman-banner-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1605;1607;1587;1575;1605;1575;1606;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":812}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آموزشآموزشنصببرنامهدرآیفونازاپاستورراهنمایورودبهتلگرامبدوننیازبهشمارهودریافتکدتأییداز‌طریقپیامکآموزشتنظیماتاینترنتگوشیشیائومیبرایایرانسل،‌همراهاولورایتلمکآدرسچیستوچگونهآنرادرکامپیوتروگوشیپیداکنیم؟دسکتاپمجازیدرویندوز11چیست؛آموزشساختواستفادهآموزشمخفیکردنعکسدرآیفونبدوننیازبهنصببرنامهآموزشتغییرمنطقهدائمیگوگلپلیبرایدسترسیبهکلیهاپلیکیشن‌هاواردبحثشوید147حدسوگمانفیلترینگدائمیاینستاگراموواتس‌اپشدتگرفت140آموزشنصببرنامهدرآیفونازاپاستور114طرحصیانت؛تصویبلازمنبود،اجراشد76شیائومیسیوی۲رونماییشد؛پردازندهSnapdron7Gen1ودوربینسلفیدوگانهبافلاشدرپنلجلویی75وزیرارتباطات:تشخیصدائمیبودنفیلترینگبهعهدهمراجعفیلترکنندهاست75آیفون۱۴پروازنگاهDXOMarkدومیندوربینبرتررادربینتمامگوشی‌هایهوشمنددارد64انجمنتجارتالکترونیکتهران:فیلترینگاینستاگراممعاشیکمیلیوننفررابهخطرانداختهاستvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::فلایتودی::B9","body":"<p></p>13;10;<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/flight"target="_blank"><imgclass="img-responsive"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/flytoday-banner-300x250.gif"alt="1601;1604;1575;1740;1578;1608;1583;1740;1576;1606;1585;1576;1604;1740;1591;1607;1608;1575;1662;1740;1605;1575;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":816},{"title":"بنر::کالاتیک::B9::خریددانش‌آموزی","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kalatik.com/350-%زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیD9%88%DB%8C%DA%A9%D9%88?utm_source=omranwikoads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=omran_bnr"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B9-Kalatik-BackToSchool"src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/banner-kalatik-250-300.gif"alزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیt="1576;1606;1585;1608;1740;1705;1608;1705;1575;1604;1575;1578;1740;1705;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":823}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);راهنمایخریدبهترینگوشیهایموبایلبازارایران[شهریورماه۱۴۰۱]درمقاله‌یپیش‌روقصدداریمدرقالبراهنمایخریدجامع،بهترینگوشی‌هایبازارایرانرادربازه‌هایقیمتیمختلفمعرفیکنیم.بازومیتهمراهباشید.مشاهدههمهراهنمایخریدبهترینگوشیهایآیفوناز۱۳تا۵۰میلیونتومان(شهریور۱۴۰۱)راهنمایخریدبهترینگوشیهایگیمینگومخصوصبازی[مرداد۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینساعتهاومچبندهایهوشمندبازارایران[مرداد۱۴۰۱]راهنمایخریدبهتریناندرویدباکس‌هایبازارایران[تیر1401]راهنمایخریدبهترینلپتاپهایاقتصادیودانشجویی[تیرماه۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینحافظهSSDبازاراز۵۰۰هزارتومانتا۴میلیونتومانبررسیبررسیشیائومی۱۲[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیلپ‌تاپگیمینگHPOMEN162021مدلAMD[به‌همراهویدیو]بررسیلپ‌تاپگیمینگHPOMEN162021مدلAMD[به‌همراهویدیو]بررسیلپ‌تاپگیمینگHPOMEN162021مدلاینتل[به‌همراهویدیو]بررسیلپ‌تاپگیمینگHPOMEN162021مدلاینتل[به‌همراهویدیو]بررسیلپ‌تاپگیمینگROGStrixScar152022ایسوس[به‌همراهویدیو]بررسیگلکسیزدفلیپ۴سامسونگ[به‌همراهبررسیویدیویی]هدفونBoseQC45دربرابرXM5سونی؛برندهکداماست؟varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::استیکیموبایل::صفحه‌هایداخلی","body":"<!--noEditor-->13;10;<metaname="sabision_zone"content="3913-Z632"/>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":76}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آنچهدیگرانبیشترخواندندتماشاکنید:یکرباتدوپارکوردجدیدیدردو۱۰۰مترثبتکرد1401/07/10بازرسانکرهجنوبیبهمقراصلیاپلدراینکشوریورشبردند1401/07/10گوگلباانتشارویدئوییجدیدطراحیپیکسل۷پرورابه‌نمایشگذاشت1401/07/10کمیازتکنولوژیفاصلهبگیریدنتیجهدیدنیتصویربرداریازگل‌هاوگیاهانبااشعهایکس1401/07/11اصیلوپرشکوه؛زیباییمنحصربه‌فردنژادهایمتفاوتاسب‌1401/07/10برندگانمسابقهعکاسیOneShot1401/07/08کاربرانبیشتربهدنبالچههستند؟قیمتگوشیسامسونگقیمتآیفونقیمتگوشیهواویقیمتگوشیشیائومیقیمتلپتاپایسوسقیمتلپتاپلنووقیمتتلویزیونالجیقیمتتلویزیونسامسونگقیمتهندزفریسامسونگقیمتهندزفریشیائومیخانوادهزومیتزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتاییدسرورهایزومیتتوسطپارسپکمیزبانیمی‌شود.©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومیتتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.دربارهماتبلیغاتدرزومیتتماسباماvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/1585;1575;1607;1705;1575;1585;1575;1606;-1575;1576;1585;1740;/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=security"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-300.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-250.gif"/></picture><picture><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/hamkaran-group-banner-250-250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lnd.fownix.com/a6pro/?utm_source=Display&amp;utm_medium=Display-banner&amp;utm_campaign=Zoomit&amp;utm_content=Arrizo6pro_sales_start"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/zoomit-300x250.gif"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366},{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر:ماتریس:b2::استوریج","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/pe-2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/7/banner-kioxa3ple-300x250.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر::ماتریس::b2::مانیتور","body":"<!--noEditor-->13;10;13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/monitor/modern-md241p"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B2-MatrisMonitor"src="cdn01.zoomit.ir/2022/10/msi-monitor-banner-300-1.gif"alt="1605;1575;1740;1606;1578;1608;1585;1740;1605;1575;1578;1585;1740;1587;MSI"/></a>13;10;</div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="packe.rightel.ir/ExtraPackeSales/ProductListToSales/ShowProduct?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=internet&amp;utm_campaign=economicalinternet&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="B4-Rightel"id="B4-Rightel"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/rightel-banner-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776},{"title":"بنر::اوامپیفینکس::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="app.ompfinex.com/fa/user/sign-up?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=exchange_intro"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-OMPPhoenix"src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/banner-ompfinex.gif"alt="1576;1575;1585;1576;1575;1578;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":798},{"title":"بنر::تسکو::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="az6.ir/9GTmP"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-TSCO"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/tsco-mordad1401-300-250.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":806},{"title":"بنر::بیمهسامان::‌B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/electronic-equipment-insurance?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=main-banner&amp;utm_campaign=mobile"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-BimeSaman"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/bimeh-saman-banner-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1605;1607;1587;1575;1605;1575;1606;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":812},{"title":"بنر::موبوگیفت::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"id="B4-MoboGift"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/mobogift-250-250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":813},{"title":"بنر::فلایتودی::B9","body":"<p></p>13;10;<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/flight"target="_blank"><imgclass="img-responsive"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/flytoday-banner-300x250.gif"alt="1601;1604;1575;1740;1578;1608;1583;1740;1576;1606;1585;1576;1604;1740;1591;1607;1608;1575;1662;1740;1605;1575;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":816},{"title":"بیمهسامان","body":"<p></p>13;10;<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="/electronic-equipment-insurance?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=main-banner&amp;utm_campaign=mobile"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="D2-bimeh-saman"src="cdn01.zoomit.ir/2022/8/bimeh-saman-banner-300x250.gif"alt="1576;1740;1605;1607;1587;1575;1605;1575;1606;"style="float:right;"p=""/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":817},{"title":"بنر::کالاتیک::B9::خریددانش‌آموزی","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kalatik.com/350-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%88?utm_source=omranwikoads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=omran_bnr"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B9-Kalatik-BackToSchool"src="cdn01.zoomit.ir/2022/9/banner-kalatik-250-300.gif"alt="1576;1606;1585;1608;1740;1705;1608;1705;1575;1604;1575;1578;1740;1705;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":823}]}')varmodelIniزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیtializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

موقع:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسینقل

إذا كان هناك انتهاك للموقع ، فيرجى النقر فوق إبلاغنقل

المعلومات الموصى بها

موقع موصى به